ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Գյուղատնտեսական ապահովագրություն

Ներածություն
2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից սկսած գյուղատնտեսության ապահովագրությունն արդեն հասանելի է գյուղատնտեսների համար։ Գյուղատնտեսները կարող են ապահովագրել իրենց հողատարածքը եղանակային ռիսկերից։

ԳԱԱԳ
Գյուղատնտեսությունը Ապահովագրողների Ազգային Գործակալությունը (ԳԱԱԳ) կոորդինացնում և աջակցում է գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգը։ ԳԱԱԳ-ը հիմնադրվել է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

Որտեղի՞ց և ինչպե՞ս ձեռք բերել պայմանագիր

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիրը հնարավոր է ձեռք բերել 3 ապահովագրական ընկերություններից՝

 • «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ
 • «Ինգո Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ
 •  «Սիլ Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար ապահովագրական ընկերությանը ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

 • Ապահովագրական դիմում,
 • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ,
 • Հողատարածքի սեփականությունը հավաստող՝ կադաստրային կամ վարձակալության վկայագիր և/կամ այլ իրավական փաստաթղթեր։

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրի ձեռք բերման ժամկետներն են՝

 • Կարկուտ և հրդեհ ռիսկի համար՝ մինչև 2020թ-ի մարտի 25-ը,
 • Գարնանային ցրտահարման ռիսկի համար՝ մինչև 2020թ-ի փետրվարի 15-ը։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝

 • Ապահովագրության պայմանները բոլոր ապահովագրական ընկերություններում նույնն են։
 •  Եթե հողատարածքը գտնվում է մեկ կադաստրային վկայագրի կամ վարձակալության համաձայնագրի ներքո, ապա այն պետք է ապահովագրվի ամբողջությամբ. չի կարող ապահովագրվել միայն մի մասը:

Ինչն է ապահովագրվելու
Ծիրան և/կամ խաղող, որն աճեցվում է գյուղատնտեսի կողմից։ Ծիրանի և/կամ խաղողի հողատարածքները ապահովագրվելու են՝
1. գարնանային ցրտահարում ռիսկից՝ Արմավիրի և Արարատի մարզերում,
2. կարկուտ ու հրդեհ ռիսկից՝ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Տավուշի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում։

Այլ ռիսկերի հետևանքով առաջացած վնասները փոխհատուցման ենթակա չեն։

Հատուցման առավելագույն չափ
Որպես հատուցման առավելագույն չափ՝ գյուղատնտեսը հնարավորություն ունի ընտրելու 5 ապահովագրական ծածկույթներից (գումարներից) մեկը։ Ստորև աղյուսակում նշված են ապահովագրական գումարները՝ ըստ ծիրանի և խաղողի․

Ապահովագրական գումար

Ծիրան Խաղող
400 000 ՀՀ դրամ 750 000 ՀՀ դրամ
600 000 ՀՀ դրամ 1 000 000 ՀՀ դրամ
800 000 ՀՀ դրամ 1 250 000 ՀՀ դրամ
1000 000 ՀՀ դրամ 1 500 000 ՀՀ դրամ
1 200 000 ՀՀ դրամ 1 800 000 ՀՀ դրամ

Հատուցման առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել գյուղատնտեսի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարըի չափը։

Ապահովագրավճարի հաշվարկման տարրերը
Ապահովագրավճարը հաշվարկելու համար հարկավոր է հաշվի առնել՝

 • Մշակաբույսի տեսակը
 • Ռիսկի տեսակը
 • Հողատարածքի չափը
 • Ֆերմերի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարը
 • Համայնք/ազդեցության գոտին*
 •  Սուբսիդավորման չափը*

*Ազդեցությանն գոտի – ՀՀ տարբեր համայնքներում կարկուտի և ցրտահարության հաճախականությունը տարբեր է, որի պատճառով ապահովագրավճարի չափը կարող է տարբերվել տարբեր համայնքներում գտնվող հողատարածքների համար։
*Սուբսիդավորման չափ - Գյուղատնտեսության ապահովագրությունն իրականացվում է պետության ֆինանսական աջակցությամբ․ կարկուտ և հրդեհ ռիսկերից ապահովագրության դեպքում գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարի 50%-ը սուբսիդավորում՝ ապահովադրի փոխարեն ապահովագրական ընկերությանը վճարում է պետությունը, իսկ գարնանային ցրտահարում ռիսկից ապահովագրության դեպքում սուբսիդավորում է 60%-ը։

Օրինակ՝ գյուղատնտես Վարդանն Արմավիրի մարզի Հացիկ համայքնից է։ Վարդանն ունի 0.5 հա ծիրանի այգի, որի համար ընտրել է 800,000 ՀՀ դրամ (1հա) ապահովագրական գումար։
Հաշվարկ՝

 • Մշակաբույսի տեսակը ծիրան
 • Ռիսկի տեսակը կարկուտ և հրդեհ
 •  Հողատարածքի չափը 0.5 հա
 • Գյուղատնտեսի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարը 800,000 (1 հա)
 • Ռիսկային գոտին Հացիկ՝ ռիսկային գոտի 4` 6.8%
 •  Սուբսիդավորման չափը 50%

Պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճար = 800,000 x 0.5 x 6.8% = 27,200 դրամ
Սուբսիդավորման գումար =27,200 դրամ x 50% = 13,600 դրամ
Վարդանի կողմից վճարման ենթակա ապահովագրավճար = Պայմանագրով սահմանված ապահովագրավճար - Սուբսիդավորման գումար = 27,200 դրամ - 13,600 դրամ= 13,600 դրամ

ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
• Գյուղատնտեսին տրամադրվում է 10% զեղչ՝ համակցված ռիսկերից (կարկտահարություն, հրդեհ, գարնանային ցրտահարություն) ապահովագրության դեպքում։

Վնասի գնահատում
Երբ ապահովագրված մշակաբույսին հասցվում է վնաս կարկուտից կամ ցրտահարումից՝ անցկացվում է վնասի գնահատում:
Վնասի գնահատումն իրականացնում են վնաս գնահատող փորձագետները, որոնք ունեն ԳԱԱԳ-ի կողմից տրված որակավորման վկայականներ։
Կախված բերքի տեսակից և վնասի չափերից՝ վնաս գնահատողը կարող է տարբեր ժամանակահատվածներում այցելել հողատարածք մի քանի անգամ։
Եթե գյուղատնտեսը համաձայն չէ վնասի գնահատման արդյունքների հետ, ապա նա կարող է դիմել ԳԱԱԳ և պահանջել կրկնակի փորձաքննություն։
Եթե գյուղատնտեսը կարող է նաև բողոքարկել արդյունքը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարում կամ դատական կարգով։
ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
Վնասի գնահատումը պատրադիր պետք է տեղի ունենա գյուղատնտեսի (կամ նրա ներկայացուցչի) ներկայությամբ։ Հողատարածք այցելությունից հետո վնաս գնահատողը գյուղատնտեսին (կամ նրա ներկայացուցչին) ՊԵՏՔ Է ծանոթացի վնասի գնահատման համապատասխան մեթոդների հետ:

Ի՞նչ անել ապահովագրական պատահարի դեպքում
Քայլ 1: Կատարել ինքնուրույն զննում՝ համոզվելու համար, որ այգին վնասվել է,
Քայլ 2: 48 ժամվա ընթացքում զանգահարել ապահովագրական ընկերություն՝ տեղյակ պահելու համար ապահովագրական պատահարի մասին,
Քայլ 3: Սպասել վնաս գնահատողի այցին՝ միաժամանակ կատարելով ապահովագրական ընկերության հրահանգները,
Քայլ 4: Ոչ ուշ քան 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում Ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմում»

Չհատուցվող գումար
Գյուղատնտեսության ապահովագրության դեպքում առկա է չհատուցվող գումար, որը գյուղատնտեսի մասնակցության չափն է վնասի հատուցմանը։ Գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրով սահմանվում է 10% ոչ պայմանական չհատուցվող գումար ապահովագրական գումարի (ծածկույթի) նկատմամբ և ապահովագրական ընկերությունն ազատվում է համապատասխան չափով հատուցում իրականացնելուց։
Հատուցում
Ապահովագրական հատուցման չափը չի կարող գերազանցել գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագրով սահմանված ապահովագրական գումարի չափը։
Վնաս գնահատող մասնագետը միայն բերքահավաքի ժամանակ է կարող ճշգրիտ հաշվարկել, թե որքան վնաս/կորուստ է ունեցել գյուղատնտեսը։ Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ կորուստը տեղի է ունենում մշակաբույսի ծաղկման շրջանից առաջ կամ դրա ընթացքում:
Հատուցումը ստանալ հնարավոր է միայն այն ապահովագրական ընկերությունից, որի հետ գյուղատնտեսն ունի կնքավծ գյուղատնտեսության ապահովագրության պայմանագիր։
Օրինակ՝ հաշվենք, թե որքան կլինի Վարդանի հատուցումը, եթե Վարդանը կարկուտի հետևանքով կորցրել է բերքի 50%-ը։

 • Ապահովագրավճար՝ 13,600 դրամ
 • Հողատարածքի չափը 0.5 հա
 • Գյուղատնտեսի կողմից ընտրված ապահովագրական գումարը 800,000 (1 հա)

Վնաս 50%
Չհատուցվող գումարը = 400,000 x 10% = 40,000 դրամ
Հատուցում Վարդանին = 400,000 x 50% - 40,000 = 160,000 դրամ։
Այսպիսով՝ վճարելով ընդամենը 13,600 դրամ, Վարդանը ստացավ 160,000 դրամ հատուցում։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
Ապահովագրության պայմանագիր կնքելուց հետո գյուղատնտեսը, միևնույն է, պետք է շարունակի հողատարածքի պատշաճ խնամումը, պատասխանատու կերպով վերաբերվի իր հողատարածքին և ապագա բերքին՝ կատարելով բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է՝
Ապահովագրության պայմանները բոլոր ապահովագրական ընկերություններում նույնն են։

Եթե հողատարածքը գտնվում է մեկ կադաստրային վկայագրի կամ վարձակալության համաձայնագրի ներքո, ապա այն պետք է ապահովագրվի ամբողջությամբ. չի կարող ապահովագրվել միայն մի մասը:

 

Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
Ամենակարդացված
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում