ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Տարիք
Աշխատավարձ
Ապահովագրություն
Պատրաստ եղեք կյանքի անակնկալներին:
Ապահովագրությունը թույլ կտա խոշոր, անորոշ վնասները վերածել փոքր, կանխատեսելի ծախսերի և ունենալ հանգիստ և ապահով ապագա:  
Այս հոդվածում առանձնացրել ենք ապահովագրական ոլորտի վերաբերյալ ձեզ հուզող բոլոր հարցերի պատախանները. ապահովագրատեսակ ընտրելուց մինչև փոխհատուցման ստանալը:
ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ՝
1. Ինչ է ապահովագրությունը
2. Ինչպես է որոշվում հատուցման չափը
3. Պատահարից հետո ապահովագրական գումարը կփոխվի
4. Ինչ է միջին արժեքի պայմանը
5. Որոնք են ապահովագրության տեսակները
6. Ինչպես ապահովագրվել
7. Օգտակար խորհուրդներ

ԻՆՉ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ապահովագրված անձինք ապահովագրական ընկերությանը վճարում են փոքրիկ գումարներ (ապահովագրավճար), Ապահովագրական պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահովադրի կողմից ապահովագրողին վճարվելիք գումարն է: ինչի արդյունքում ընկերությունում կուտակվում է մեծ գումար։ Երբ ապահովագրված անձանցից որևէ մեկի հետ որևէ պատահար է տեղի ունենում, ապահովագրական ընկերությունը կուտակած միջոցներից հատուցում է առաջացած ծախսերը:

Ապահովագրվելով՝ մարդիկ ձեռք են բերում վստահություն ու հանգստություն ապագայի հանդեպ: Ապահովագրությունը խոշոր անկանխատեսելի վնասները վերածում է փոքր կանխատեսելի ծախսերի: Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք:
Այն թույլ է տալիս ծածկել անկանխատեսելի պատահարից վնասը: Ներկայացնենք  ապահովագրության գործունեության երկու իրավիճակ.Իրավիճակ 1. դուք միաժամանակ հանդիսանում եք և' ապահովադիր, Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: և' ապահովագրված անձ, և' շահառու.

Դուք ապահովագրել եք ձեր տունը (գույք) կամ ձեր առողջությունը դժբախտ դեպքերից: Տվյալ դեպքում դուք` որպես ապահովադիր, ապահովագրության դիմաց վճարում եք որոշակի գումար` ապահովագրավճար:
Ապահովագրական ընկերությունը ձեզ` որպես ապահովագրված անձի, ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված պատահարի ի հայտ գալու դեպքում որպես շահառուի ձեզ վճարում է  ապահովագրական հատուցում` պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարի Ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վճարում է ապահովագրողը ապահովադրին կամ շահառուին ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում: սահմաններում:

Իրավիճակ 2. դուք հանդիսանում եք ապահովադիր, Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: իսկ ապահովագրված անձը  Ապահովագրված անձն այն անձն է, որի համար կնքվում է ապահովագրական պայմանագիրը և որի հետ կապված ապահովագրական պատահարի առաջացումն է ապահովագրության պայմանագրի առարկան: և շահառուն տարբեր անձինք են:

Ձեր գործատուն (ապահովադիր) ապահովագրել է ձեր (ապահովագրված անձ) առողջությունը: Պատահարի ի հայտ գալու դեպքում ապահովագրական ընկերությունը վճարում է ձեզ ապահովագրական հատուցում՝ փոխհատուցելով բժշկական ծախսերը պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարի սահմաններում: 

ԻՆՉՊԵՍ Է ՈՐՈՇՎՈՒՄ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ

Ապահովագրական հատուցման չափը կախված է ապահովագրական գումարի և վնասի չափերից: Սակայն՝ ինչ համամասնությամբ կամ ինչպես է որոշվում հատուցման մեծությունը, կախված է ապահովագրության պայմանագրից:

Ապահովագրության պայմանագրում ուշադրություն դարձրեք ապահովագրական հատուցման մեծության որոշման մեթոդին: 

ՊԱՏԱՀԱՐԻՑ ՀԵՏՈ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿՓՈԽՎԻ 

Կախված է  ապահովագրության գումարի որոշման մոտեցումից․

Նվազող․ եթե ապահովագրական գումարը սահմանված է բոլոր պատահարների համար, պատահարից հետո գումարը նվազեցվում է հատուցման չափով: Հերթական պատահարների հատուցումը արդեն կատարվում է նվազեցված ապահովագրական գումարի սահմաններում:Վերականգնվող․ եթե ապահովագրական գումարը սահմանված է յուրաքանչյուր պատահարի համար առանձին, ապահովագրական գումարը վերականգնվում է յուրաքանչյուր պատահարի համար: Ուստի հնարավոր է սահմանվի ավեելի բարձր ապահովագրավճար։

Ձեր ավտոմեքենայի ապահովագրական գումարը 10 000 դրամ է: Ենթադրենք՝ հուլիսին ձեր ավտոմեքենան թեթևակի վնասվել է: Ապահովագրական ընկերությունը ձեզ հատուցել է 1000 դրամ:
Սեպտեմբերին ձեր ավտոմեքենան կրկին վթարի է ենթարկվել և ամբողջովին վնասվել: Եթե ապահովագրական ընկերությունը կիրառում է ապահովագրական գումարի հաշվարկի նվազող մոտեցումը, ապա ապահովագրական ընկերությունը ձեզ կփոխհատուցի ոչ թե 10 000 դրամ, այլ 9000 դրամ (10 000 - 1000), քանի որ նախկինում հատուցել էր 1000 դրամ։ Այսպես՝ պայմանագիրը կավարտվի ժամկետից շուտ, քանի որ ապահովագրական գումարը կհավասարվի 0-ի:Եթե ապահովագրական ընկերությունը կիրառում է ապահովագրական գումարի հաշվարկի վերականգնվող մոտեցումը, ապա դուք փոխհատուցում կստանաք ամբողջությամբ` 10 000 դրամի չափով: Ապահովագրական պայմանագիրը կավարտվի նախատեսված ժամկետում։  

ԻՆՉ Է ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ՊԱՅՄԱՆԸ

Ըստ «միջին արժեքի պայմանի»՝ եթե ապահովագրված օբյեկտն ունի ավելի մեծ արժեք, քան ապահովագրական գումարը, պատահարի դեպքում ապահովադիրը Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: կստանա հատուցումը նույն համամասնությամբ, ինչպիսին ապահովագրական գումարի հարաբերությունն է ապահովագրված օբյեկտի արժեքին:

Ձեր ավտոմեքենայի արժեքը 2 մլն դրամ է, սակայն դուք ապահովագրել եք 1 մլն դրամ ապահովագրական գումարի չափով:
Ենթադրենք՝ վթարից վնասի մեծությունը 200 000 դրամ է: Համաձայն «միջին արժեքի պայմանի»՝ ապահովագրական հատուցումը Ապահովագրական հատուցումը ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու արդյունքում ապահովագրողի կողմից ապահովադրին կամ շահառուին վճարման ենթակա գումարն է: կկազմի վնասի մեծության 50%՝-ը 100 000 դրամ, քանի որ ապահովագրական գումարը Ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վճարում է ապահովագրողը ապահովադրին կամ շահառուին ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում: 2 անգամ պակաս է Ձեր ավտոմեքենայի արժեքից:

Նվազող մեթոդի կիրառման դեպքում «միջին արժեքի պայմանով» հատուցումը նվազում է ավելի մեծ չափով։ 

Օրինակ՝

  ՊԱՏԱՀԱՐ 1 ՊԱՏԱՀԱՐ 2 ՊԱՏԱՀԱՐ 3
Ապահովագրական օբյեկտի արժեք 10 000 դրամ 10 000 դրամ 10 000 դրամ
Ապահովագրական գումար 5000 դրամ 4500 դրամ 4050 դրամ
Ապահովագրական գումար / օբյեկտ 50% 45% 40.5%
Վնասի մեծություն 1000 դրամ 1000 դրամ 1000 դրամ
Հատուցման մեծություն 500 դրամ 450 դրամ 405 դրամ

ՈՐՈՆՔ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 Ապահովագրությունը լինում է կամավոր և պարտադիր:

 • Կամավոր ապահովագրությունը ձեր ցանկությամբ ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրության պայմանագրի կնքումն է:
 • Պարտադիր ապահովագրությունը ձեր կամքից անկախ, oրենքով սահմանված պահանջ է ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ:

Այս պահին Հայաստանում պարտադիր է ավտոտրասպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասներից բխող պատասխանատվության ապահովագրությունը (ԱՊՊԱ): Ապահովագրել կարելի է ինչպես գույքային (մեքենա, տուն և այլն), այնպես էլ ոչ գույքային (առողջություն, կյանք և այլն) շահը։

 • Գույքային շահը կարող է ապահովագրվել տարբեր ռիսկերից` հրդեհից, պայթյունից, գողությունից, փոթորկից, սողանքից կամ այլ ապահովագրական պատահարներից
 • Ոչ գույքային շահերը կարող են ապահովագրվել տարբեր պատահարներից․

Այս պահին Հայաստանում պարտադիր է ավտոտրասպորտային միջոցների շահագործման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասներից բխող պատասխանատվության ապահովագրությունը (ԱՊՊԱ): Ապահովագրել կարելի է ինչպես գույքային (մեքենա, տուն և այլն), այնպես էլ ոչ գույքային (առողջություն, կյանք և այլն) շահը։Գույքային շահը կարող է ապահովագրվել տարբեր ռիսկերից` հրդեհից, պայթյունից, գողությունից, փոթորիկից, սողանքից կամ այլ պատահարներից: Ոչ գույքային շահերը նույնպես ենթարկվում են ապահովագրության տարբեր պատահարներից․

 • Պատասխանատվության ապահովագրություն․երրորդ անձին անզգույշ կամ ոչ միտումնավոր կերպով պատճառված վնասների ապահովագրություն։
 • Առողջության ապահովագրություն. հատուցման ենթակա են առողջության վերականգման և բուժման ծախսերը:
 • Դժբախտ դեպքերից ապահովագրություն. դժբախտ պատահարի հետևանքով մահվան կամ առողջությանը պատճառված վնասի դեպքում ֆինանսական ծախսերի հատուցում:
 • Կյանքի ապահովագրություն. անձի հետ կապված իրադարձության ապահովագրվում: Այն կարելի է բաժանել երկու խոշոր խմբի՝ «պաշտպանության» վկայագրեր և «խնայողության» վկայագրեր: 
«Պաշտպանության» վկայագրերը ուղղված են ապահովադրի վաղաժամկետ մահվան դեպքում մահացածի ընտանիքին եկամուտների ապահովմանը: Սա կոչվում է նաև մահվան ապահովագրություն: 

«Խնայողության» վկայագրերը ուղղված են մարդու՝ կյանքի որոշ իրադարձություններին նախապատրաստմանը: Օրինակ՝ երեխայի ծնունդ, ամուսնության, կամ կենսաթոշակ: 

ինչպես ապահովագրվել

Դուք կարող եք ձեռք բերել ապահովագրական վկայագիր երկու տարբերակով.

 • Ուղղակի՝ հենց ապահովագրական ընկերություն այցելելով:
 • Անուղղակի՝ ապահովագրական բրոքերների կամ գործակալների միջոցով:

Ապահովագրական գործակալները և բրոքերները համարվում են ապահովագրական միջնորդներ, այսինքն՝ նրանք օժանդակում են ապահովագրողների ևապահովադիրների հարաբերությունների հաստատմանը.

 • Նախապատրաստում և ապահովադրին տրամադրում են խորհրդատվություն ՝ որ ապահովագրատեսակն է նրան հարմար, ովքեր են մատուցում այդ ապահովագրատեսակը, ինչ սակագներով և այլն:
 • Կազմակերպում են պայմանագրերի կնքումը. ապահովադրի` կոնկրետ ապահովագրողների հետ:
 • Օժանդակում են ապահովագրական պայմանագրերի կատարմանը, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքագրման և հատուցումների փոխանցման իրականացմանը` ապահովադրի կամ ընկերության թույլատրած չափերով:

Ապահովագրական գործակալը Ապահովագրական միջնորդ է, որը ներկայացնում է ապահովագրական ընկերությունը, այսինքն հանդես է գալիս նրա անունից և հանձնարարությամբ: ներկայացնում է ապահովագրական ընկերությունը, այլ կերպ ասած՝ նրա անունից եւ հանձնարարությամբ է հանդես գալիս:Ապահովագրական բրոքերը կայացնում է ապահովադրին, այլ կերպ ասած՝ ապահովադրի անունից և հանձնարարությամբ է հանդես գալի նրա կողմից տրված լիազորությունների շրջանակում:

Յուրաքանչյուր գործակալ կամ բրոքեր ունի լիազորությունների շրջանակ և գրանցված է Կենտրոնական բանկում: Խաբեություններից խուսափելու համար պահանջեք միջնորդից նրա գրանցման վկայականը կամ այցելեք Կենտրոնական բանկի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի միակ հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է: կայք՝ ճշտելու համար՝ արդյոք  տվյալ անձը ունի միջնորդության վկայական:

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Մինչ ապահովագրություն ձեռք բերելը

Հստակ ձևակերպեք, թե ինչն եք ցանկանում ապահովագրել և ինչ ռիսկերից: Օրինակ` ապահովագրել անշարժ գույքը հրդեհից:

Համեմատեք տարբեր ապահովագրական ընկերությունների Այն ընկերությունն է, որ կազմակերպում է ապահովագրության գործընթացը: առաջարկները և ընտրեք ձեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը: Այստեղ Ձեզ շատ կօգնեն ապահովագրական բրոքերները:
Համեմատելիս ուշադրություն դարձրեք հատկապես հետևյալ պայմաններին՝

 • ապահովագրության ժամկետ
 • հատուցման ենթակա ապահովագրական պատահարներ
 • ապահովագրական գումարի չափ և հաշվարկ (վերականգնվող, թե նվազող)
 • «Միջին արժեքի կանոնի» կիրառություն
 • կիրառվող տույժեր և տուգանքներ
 • ապահովագրության հետ կապված վճարներ

Ապահովագրություն ձեռք բերելիս

Մինչ ապահովագրական պայմանագիր Ապահովագրության պայմանագիրը կնքված գրավոր համաձայնություն է ապահովագրողի և ապահովադրի միջև, որը սահմանում է նրանց միջև հարաբերությունները ապահովագրության վերաբերյալ: կնքելը ուշադիր և մանրամասն կարդացեք պայմանագրի և վկայագրի բոլոր կետերը: 

Ուշադրություն դարձրեք հատկապես հետևյալ կետերին՝

 • ապահովագրության օբյեկտ
 • հատուցման ենթակա ապահովագրական պատահար
 • բացառություններ, որոնց դեպքում չի տրվում հատուցում
 • պատահարի մասին տեղեկացնելու կարգ և ժամկետ
 • վնասի գնահատման կարգ
 • ապահովագրական հատուցման կարգ
 • պայմանագրի փոփոխման և վաղաժամկետ լուծման կարգ
Որոշ դեպքերում ապահովագրական վկայագիրը կարող է փոխարինել ապահովագրության պայմանագիին, եթե պարունակում է ապահովագրության պայմանագրի էական պահանջներ:

Ապահովագրական ընկերության աշխատակիցը պարտավոր է  ձեզ հուզող բոլոր հարցերի վերաբերյալ տրամադրել տեղեկատվություն:Չմոռանաք վերցնել պայմանագրի Ձեր օրինակը: 

Ապահովագրություն ձեռք բերելուց հետո

Կատարեք ապահովագրական վճարումները՝ համաձայն ձեր պայմանագրի:

Եթե պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում չեք վճարում միանվագ կամ առաջին հերթական ապահովագրավճարը, ապահովագրողն իրավունք ունի միակողմանի լուծելու (չեղյալ համարելու) Ձեր պայմանագիրը: Ապահովագրական պատահարի Ապահովագրական պատահարն այն դեպքն է կամ իրադարձությունը, որի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովադրին կամ շահառուին տրամադրել ապահովագրական հատուցում: դեպքում  այդ մասին անհապաղ հայտնեք ապահովագրական ընկերությանը: Հակառակ դեպքում՝ ընկերությունն իրավունք ունի չվճարելու ապահովագրական հատուցումը:


Ապահովագրական ընկերությունը պետք է քննի Ձեր պահանջը և կայացնի որոշում, թե արդյո՞ք Ձեր ապահովագրական վկայագիրը ծածկում է այդ պատահարի հետևանքով առաջացած վնասները և եթե այո, ապա վնասների ո՞ր մասն է փոխհատուցվելու: Ձեր հատուցման պահանջը կարող է մերժվել, եթե`

 • Ձեր ապահովագրական վկայագիրը չի ծածկում այն ռիսկերը, որի արդյունքում դուք կրել եք վնասներ:
 • Դուք չեք կատարել Ձեր ապահովագրական վկայագրի պայմաններից որևէ մեկը:
 • Ապահովագրական պատահարն առաջացել է ապահովադրի կամ ապահովագրված անձի կամ շահառուի դիտավորությամբ կատարված գործողությունների հետևանքով: 
 • Ապահովագրության պայմանագիր կնքելիս դուք ապահովագրական օբյեկտի Ապահովագրական օբյեկտն ապահովագրման ենթակա գույքային և անձնական շահերն են: վերաբերյալ ներկայացրել եք կեղծ տեղեկություններ: 
Եթե բավարարված չեք մատուցվող ծառայությունների որակով, ապա ծանոթացեք բողոք ներկայացնելու քայլերին: 
Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում