ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Տարիք
Աշխատավարձ
ԱՊՊԱ
ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ՝
1. Ինչ է ԱՊՊԱ-ն
2. Հատուցում և որքան
3. Որքան վճարել
4. Ինչպես կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր
5. Ավտովթարի ժամանակ ինչ անել
6. Վնասի մեծությունը
7. Ինչպես ստանալ հատուցում
8. Բոնուս-մալուս համակարգ
9. Ինչպես պաշտպանել ձեր իրավունքները
10. Օգտակար խորհուրդներ

ԻՆՉ Է ԱՊՊԱ-Ն

 • Մենք վնասում ենք ուրիշի մեքենան կամ առողջությունը,
 • Ուրիշները վնասում են մեր մեքենան կամ առողջությունը,
 • Մենք վնասում ենք մեր մեքենան կամ առողջությունը:

Առաջին և երկրորդ դեպքում ԱՊՊԱ-ն կօգնի հոգալու այդ ծախսերը: Երրորդ դեպքում պաշտպանված զգալու համար անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ կնքել ԿԱՍԿՈ պայմանագիր:

ԱՊՊԱ պայմանագիրը ծածկում է երրորդ անձանց (հետիոտնին, այլ մեքենայի վարորդին, մեքենայի ուղևորին) պատճառված գույքային և անձնական վնասները, ինչպես նաև վարորդի ընտանիքի անդամների անձնական վնասները: Եկամուտների և ծախսերի տարբերությունը, երբ ծախսերը գերազանցում են եկամուտները:
ԱՊՊԱ Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն: պայմանագիրը չի ծածկում մեղավոր վարորդի կամ մեքենայի սեփականատիրոջ մեքենային, այլ գույքին կամ անձին պատճառված վնասները:ԱՊՊԱ-ն պարտադիր է ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ, վարձակալի և ներմուծողի համար: ԱՊՊԱ պետք է լինի յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի համար:
Ապահովագրական ընկերությունները իրավունք չունեն մերժելու ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքումը այն անձանց հետ, ովքեր, համաձայն օրենքի, պետք է ունենան ԱՊՊԱ:ԱՊՊԱ-ն պարտադիր է բոլոր ավտոմեքենաների համար, բացառությամբ՝

 • մինչև 50 կմ/ժ արագություն կամ 50 սմ3–ից փոքր շարժիչով մեքենաների,
 • հատուկ առանձնացված վայրերում սպորտային կամ ժամանցի նպատակով օգտագործվող ավտոմեքենաների, այլ անձանց սեփականությունը հանդիսացող և հատուկ կարիքների (ծառայողական, անձնական, տեխնոլոգիական…) համար նախատեսված ճանապարհներով երթևեկելու համար նախատեսված ավտոմեքենաների,
 • մինչև օգտագործումը ՀՀ տարածք առանց վարելու ներմուծվող ավտոմեքենաների։

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ եվ ՈՐՔԱՆ

ԱՊՊԱ-ով հատուցվում են ավտովթարի հետևանքով տուժողին պատճառված անձնական և գույքային վնասները: ԱՊՊԱ-ն սոցիալական ուղղվածություն ունեցող նախագիծ է, ուստի շքեղության և պերճանքի առարկաների կորստի փոխհատուցում չի ներառում: Ապահովագրական փոխհատուցում չի տրվում նաև, երբ հատուցումների վճարումը հնարավոր չէ վնասի ծավալի, վերականգնման անհնարինության կամ իրավական (բարոյական) պատճառներով:Անկախ այն բանից, թե որքան են կազմում ավտովթարի հետևանքով պատճառված վնասները, հատուցում կարող է տրվել ապահովագրական գումարի սահմաններում:

Ապահովագրական գումարն ապահովագրական պատահարի դեպքում ապահովագրական ընկերության կողմից տուժողին վճարման ենթակա ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է։

Ապահովագրական գումարի  Ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վճարում է ապահովագրողը ապահովադրին կամ շահառուին ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում:առավելագույն չափը սահմանվում է Բյուրոյի կողմից:

Այն դեպքում, երբ վնասի չափը գերազանցում է ապահովագրական գումարի չափը, այդ տարբերությունը տուժողին վճարում է վնաս պատճառողը: Եթե վնասներ են կրել մեկից ավելի անձինք, ու այդ վնասների ընդհանուր գումարը գերազանցում է սահմանված ապահովագրական գումարը, ապա տուժողներից յուրաքանչյուրին ապահովագրական հատուցումները վճարվում են նրանց պատճառված անձնական կամ գույքային վնասների չափերին համամասնորեն, բայց կրկին ապահովագրական գումարի սահմաններում: Օրինակներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: Ապահովագրական ընկերությունները առաջարկում են մեծացնել ապահովագրական գումարը լրացուցիչ վճարի դիմաց: Իմացեք ավելին ապահովագրական ընկերություններից:

ՈՐՔԱՆ ՎՃԱՐԵԼ

ԱՊՊԱ սակագները սահմանվում են Բյուրոյի կողմից:ԱՊՊԱ-ի սակագները հաշվարկվում են՝ ելնելով բազային ապահովագրավճարի չափից, ձեր Բոնուս-Մալուս դասից և պայմանագրի ժամկետից:Ապահովագրավճարի վրա ազդում են նաև մեքենայի տեսակը, օգտագործման նպատակը և շարժիչի հզորությունը: Դյուրինության համար ապահովագրական ընկերությունների կայքերում տեղակայված են ապահովագրավճարի Ապահովագրական պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահովադրի կողմից ապահովագրողին վճարվելիք գումարն է: հաշվիչներ:

Արգելվում է ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման կամ գործողության ընթացքում, բացի ապահովագրավճարից, ապահովադրից գանձել այլ գումար, բացառությամբ ապահովադրի կողմից պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման տուգանքների

ԻՆՉՊԵՍ ԿՆՔԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

Քայլ 1. Ընտրեք ապահովագրական ընկերություն Այն ընկերությունն է, որ կազմակերպում է ապահովագրության գործընթացը:Որ ապահովագրական ընկերություններն ու գործակալներն են տրամադրում ԱՊՊԱ, ինչ պայմաններով: Ինչպիսին է ծառայությունների որակը:

Հաշվի առեք, որ ցանկացած հարցով, այդ թվում նաև՝ ապահովագրական հատուցում ստանալու համար, դուք դիմելու եք ձեր ընտրած ապահովագրական ընկերությանը: Թեև ԱՊՊԱ պայմանագրերը ընդհանուր առմամբ, ստանդարտ են, ընկերությունների ԱՊՊԱ պայմանագրի որոշ պայմաններ կարող են տարբերվել. օրինակ՝ վճարման կարգը, ժամկետները:

Ընկերությունները և նրանց գործակալները պարտավոր են բացատրել և պատասխանել ձեր հարցերին ԱՊՊԱ և ցանկացած այլ ապահովագրական ծառայության վերաբերյալ:Քայլ 2. Դիմեք ապահովագրական ընկերությանը կամ նրա գործակալներին:Այցելեք ապահովագրական ընկերություն կամ ապահովագրական գործակալներին: Որոշ ընկերություններ վաճառում են ԱՊՊԱ նաև առցանց: Ցանկության դեպքում կարելի է դիմել նաև այս միջոցին:ԱՊՊԱ իրականացնող ապահովագրական ընկերությունները յուրաքանչյուր մարզում ունեն մասնաճյուղ կամ գործակալ: Այդ մասնաճյուղերի, գործակալների ցանկը ներկայացված է Բյուրոյի և տվյալ ընկերության կայքերում:

Քայլ 3. Կնքեք ԱՊՊԱ պայմանագիրը

Նախքան ապահովագրական պայմանագիր կնքելը Ապահովագրության պայմանագիրը կնքված գրավոր համաձայնություն է ապահովագրողի և ապահովադրի միջև, որը սահմանում է նրանց միջև հարաբերությունները ապահովագրության վերաբերյալ: ուշադիր կարդացեք այն: Ուշադրություն դարձրեք հատկապես ձեր տվյալների ճշտությանը, վճարման կարգին և ժամկետներին:

Պայմանագիրը կնքելուց հետո անհրաժեշտ է վերցնել`

 • կնքված և ստորագրված ԱՊՊԱ պայմանագրի Ձեր օրինակը, 
 • համաձայնեցված հայտարարագրի ձևանմուշը:

ԻՆՉ ԱՆԵԼ ԱՎՏՈՎԹԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Ավտովթարի դեպքում հարկավոր է այդ մասին հայտնել ձեր ապահովագրական ընկերությանը 40 րոպեի ընթացքում: Հետևել վերջինիս ցուցումներին: Ընկերության հեռախոսը նշված է ԱՊՊԱ վկայագրում:Պարզեցված հատուցումը կիրառելի է, եթե՝

 • Ավտովթարի է ենթարկվել միայն 2 մեքենա,
 • Պատճառվել են միայն գույքային վնասներ,
 • Պատճառված վնասի չափը չի գերազանցում 100 000 դրամը,
 • Վարորդները փոխադարձ համաձայնության են եկել՝ օգտվելու պարզեցված գործընթացից։

Պարզեցված գործընթացը ենթադրում է․

 • Լուսանկարել առնվազն երեք անգամ ՃՏՊ- ում ներգրավված մեքենաները: Ընդ որում, լուսանկարահանումը (տեսանկարահանումը) պետք է կատարվի այնպես, որ լուսանկարները (տեսանյութն) առնվազն արտացոլեն երկու մեքենաների հետվթարային փոխադարձ դիրքերը և ՃՏՊ-ի հետևանքով դրանցից յուրաքանչյուրի ընդհանրական վնասվածքները:
 • Լրացնել համաձայնեցված հայտարարագիրը: Այն ստորագրվում է ՃՏՊ-ին մասնակից վարորդների կողմից:
 • Ազատել ճանապարհի երթևեկելի մասը, եթե վթարի արդյունքում ՏՄ-ների հետվթարային դիրքերը խանգարում են ընդհանուր երթևեկությանը:
 • Հայտնել ընկերությանը. մեղավոր վարորդը հայտնում է իր ընկերությանը դեպքի մասին:

Ապահովագրական ընկերությունն իրավունք չունի համաձայնեցված հայտարարագրում լրացված տեղեկատվությունից ավելի տեղեկատվություն հարցնել ձեզանից։

Ստանդարտ հատուցման դեպքում անհրաժեշտ է․

 • Կատարել «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում վարորդների համար նախատեսված գործողությունները:
 • Հայտնել ապահովագրական ընկերությանը, ապահովագրական պատահարը Ապահովագրական պատահարն այն դեպքն է կամ իրադարձությունը, որի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովադրին կամ շահառուին տրամադրել ապահովագրական հատուցում: տեղի ունենալուց հետո` 40 րոպեի ընթացքում, հայտնել ապահովագրական ընկերությանը` զանգահարելով ԱՊՊԱ վկայագրում նշված հեռախոսահամարով։
 • Չլքեք պատահարի վայրը և չտեղաշարժեք մեքենան կամ պատահարի հետ կապ ունեցող առարկաները մինչև ճանապարհային ոստիկանության ժամանումը և կատարեք վերջինիս կողմից տրված օրինական ցուցումները։

ԻՆՉՊԵՍ Է ԳՆԱՀԱՏՎՈՒՄ ՎՆԱՍԸ

Վնասը Եկամուտների և ծախսերի տարբերությունը, երբ ծախսերը գերազանցում են եկամուտները: չափելու համար կատարվում է գույքային և անձնական վնասների գնահատում:Որպես կանոն, գույքային վնասների դեպքում դրանց գնահատումը իրականացնում է Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետը, իսկ անձնական վնասների դեպքում` բժշկական հաստատության մասնագետը կամ Բյուրոյի կողմից որակավորված փորձագետը:Փորձագետի եզրակացությանը համաձայն չլինելու դեպքում հնարավոր է՝

Բյուրոյի ձևանմուշներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԱՆԱԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Հատուցում ստանալու համար՝

 • Տուժողը դիմում է իր ապահովագրական ընկերությանը:
 • Եթե տուժողը հետիոտն է և չունի ԱՊՊԱ, ապա դիմում է Բյուրո:
 • Երբ մեղավոր մեքենան փախուստի է դիմել, ապա տուժողը դիմում է Բյուրո:
 • Պատահարի յուրաքանչյուր տուժող, որը ապահովադիր Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է: չէ, կարող է դիմել պատահարի մեքենաներից որևէ մեկի ապահովագրական ընկերությանը, վերջիններիս բացակայության դեպքում՝ Բյուրոյին:
 • Հատուցման համար տուժողն իրավունք ունի դիմել ավտովթարից 3 ամսվա ընթացքում:

Հատուցում ստանալու համար տուժողը ներկայացնում է դիմում և Բյուրոյի կանոններով նախատեսված փաստաթղթերը։

Ապահովագրական հատուցում ստանալու գործընթացում ապահովագրական ընկերությունը և Բյուրոն պարտավոր են անվճար գործել որպես տուժողի ներկայացուցիչ։

Հատուցման գործընթացի ժամկետներ՝

 • Փորձաքննությունը չի կարող 15 աշխատանքային օր ավելի տևել, իսկ լրացուցիչ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր ձեռք բերելու անհրաժեշտության դեպքում, տուժողի, մեղավորի և ապահովագրական ընկերության (Բյուրոյի) փոխադարձ համաձայնությամբ, փորձաքննությունը կարող է երկարաձգվել մինչև 3 ամիս:
 • Փորձաքննությունից հետո 3 աշխատանքային օր ընթացքում ընկերությունը (Բյուրոն) ընդունում է գրավոր որոշում` հատուցում վճարելու կամ վճարումը մերժելու մասին:
 • Հատուցումը տրվում է որոշման ընդունումից  5 աշխատանքային օր ընթացքում:
 • Հատուցումը մերժելու դեպքում՝ ընկերությունը (Բյուրոն) գրավոր ծանուցում է տուժողին` նշելով մերժման հիմքերը:
 • Վերոնշյալ ժամկետները խախտելու դեպքում ընկերությունը (Բյուրոն) տուժողին պետք է վճարի տույժ: Այդ տույժերի չափը սահմանված է օրենքով, իսկ վճարման կարգի մասին կարող եք տեղեկանալ ապահովագրական ընկերությունից կամ Բյուրոյից:

Պատճառված վնասները հատուցում է ապահովագրական ընկերությունը, իսկ որոշ սահմանված դեպքերում՝ նաև Բյուրոն` Երաշխավորված ֆոնդից:

ԻՆՉ Է ԲՈՆՈՒՍ-ՄԱԼՈՒՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Արդարությունը պահանջում է, որ ռիսկային վարորդները, ովքեր հաճախ են ավտովթարների պատճառ դառնում, վճարեն ավելի մեծ ապահովագրավճար, Ապահովագրական պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահովադրի կողմից ապահովագրողին վճարվելիք գումարն է: քան ոչ ռիսկային վարորդները: Բոնուս-Մալուս ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների համակարգ, որի համար հիմք է ընդունվում ապահովագրական և (կամ) վարորդական պատմությունը: համակարգը գնահատում է վարորդի ռիսկայնությունը և շնորհում համապատասխան գործակից, իսկ ապահովագրավճարը հաշվարկվում է (զեղչվում է կամ ավելացվում) ըստ այդ գործակցի:Ոչ ռիսկային վարորդները կարող են ստանալ մինչև 50% զեղչ, իսկ ռիսկային վարորդները՝ վճարել մինչև 2,5 անգամ ավելի ապահովագրավճար:Ձեր դասը կարող եք գնահատել համաձայն Բյուրոի կանոնների կամ հարցնել ձեր ապահովագրական ընկերությունից:

ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՊՊԱ համակարգը կարգավորվում է Օրենքով և Բյուրոյի կանոններով:

Ձեր իրավունքները ապահովագրական ընկերությունների կամ նրանց գործակալների կողմից խախտվելու դեպքում կարող եք դիմել՝

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Մինչև ԱՊՊԱ կնքելը.
Ուսումնասիրեք մի քանի ապահովագրական ընկերությունների կողմից առաջարկվող պայմանները և ընտրեք դրանցից առավել արդյունավետը:Կարևոր է կատարել համեմատություններ և ուշադրություն դարձնել ԱՊՊԱ-ի տրամադրման բոլոր պայմաններին, մասնավորապես`

 • որքա՞ն գումար պետք է վճարել,
 • ինչպիսի՞ վնասներն է ծածկում ԱՊՊԱ-ն,
 • ի՞նչ գումարների սահմաններում են կատարվելու հատուցումները և ի՞նչ եղանակով,
 • ի՞նչ ժամկետով է կնքվելու ԱՊՊԱ Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն: պայմանագիրը,
 • ի՞նչ կլինի, եթե ապահովագրական պայմանագրով սահմանված հերթական ապահովագրավճարը չվճարվի,
 • ո՞ր դեպքերում կդադարեցվի ապահովագրական պայմանագիրը: Ապահովագրության պայմանագիրը կնքված գրավոր համաձայնություն է ապահովագրողի և ապահովադրի միջև, որը սահմանում է նրանց միջև հարաբերությունները ապահովագրության վերաբերյալ:
ԱՊՊԱ կնքելիս զեղծարարություններից խուսափելու համար ուշադիր եղեք, որ ԱՊՊԱ պայմանագիրը համապատասխանի օրինակելի ձևին, որը տեղադրված է ապահովագրական ընկերությունների և Բյուրոյի կայքերում:ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելիս հարկավոր է ուշադիր կարդալ պայմանագրի բոլոր կետերը՝ հատկապես ուշադրություն դարձնելով.
 • ապահովագրական հատուցումների վճարման կարգին,
 • ապահովագրավճարի հաշվարկին և հաշվարկի համար հաշվի առնվող ռիսկային գործոններին, բոնուս-մալուս դասին,
 • ապահովադրի կողմից ապահովագրավճարի` պայմանագրում սահմանված ժամկետներում և կարգով չվճարելու հետևանքներին,
 • ապահովագրական պայմանագրի փոփոխման, լրացման և վաղաժամկետ լուծարման կարգին,
 • ապահովադրի պարտավորություններին,
 • ապահովագրական պայմանագրի կնքման և գործողության ժամկետներին (տարի, ամիս և ամսաթիվ):
Ապահովագրական ընկերությանն արգելվում է ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելիս հաճախորդին պարտադրել այլ ծառայությունների վերաբերյալ գործարք կնքել:

ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելու իրավունք ունեցող անձինք հնարավորություն ունեն այլ անձանց լիազորելու իրենց անունից կնքել ԱՊՊԱ պայմանագիր:ԱՊՊԱ պայմանագրի սպասարկման ընթացքում անհրաժեշտ է առանց ուշացումների և ապահովագրական պայմանագրում սահմանված կարգով կատարել ապահովագրական վճարումները:

Ավտովթարի դեպքում հետևեք պայմանագրով նշված գործընթացներին և ժամկետներին։

Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում