ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Ընտրել տառը բառարանից
Ա
Անհատական թերթիկ
Վարկի էական պայմանների վերաբերյալ հակիրճ ամփոփաթերթ, որը պարունակում է տվյալներ վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի, տույժերի և տուգանքների, վճարումների և այլ կարևոր պայմանների մասին:
Ավելին
Անձնական ծածկագիր
Սպառողի կողմից նշվող ծածկագիր, որը ֆինանսական կազմակերպությունները օգտագործում են սպառողին նույնականացնելու նպատակով:
Ավելին
Անուիտետ
Հստակ ժամկետով որոշակի պարբերականությամբ վճարվող (մարվող) հավասարաչափ գումարներ:
Ավելին
Ապահովագրական բրոքեր
Ապահովագրական միջնորդ է, որը ներկայացնում է ապահովադրին, այսինքն ապահովադրի կողմից տրված լիազորությամբ հանդես է գալիս նրա անունից և հանձնարարությամբ:
Ավելին
Ապահովագրական գործակալ
Ապահովագրական միջնորդ է, որը ներկայացնում է ապահովագրական ընկերությունը, այսինքն հանդես է գալիս նրա անունից և հանձնարարությամբ:
Ավելին
Ապահովագրական ընկերություն
Այն ընկերությունն է, որ կազմակերպում է ապահովագրության գործընթացը:
Ավելին
Ապահովագրական հատուցում
Ապահովագրական հատուցումը ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու արդյունքում ապահովագրողի կողմից ապահովադրին կամ շահառուին վճարման ենթակա գումարն է:
Ավելին
Ապահովագրական միջնորդ
Ապահովագրական միջնորդը օժանդակում է ապահովադիրների և ապահովագրողների ապահովագրական հարաբերությունների հաստատմանը: Ապահովագրական միջնորդներ են ապահովագրական գործակալը և ապահովագրական բրոքերը:
Ավելին
Ապահովագրական պատահար
Ապահովագրական պատահարն այն դեպքն է կամ իրադարձությունը, որի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովադրին կամ շահառուին տրամադրել ապահովագրական հատուցում:
Ավելին
Ապահովագրական ռիսկ
Ապահովագրական պատահարի վրա հասնելու կամ դրա հետևանքով վնաս կրելու հավանականությունն է:
Ավելին
Ապահովագրական վկայագիր/պոլիս
Ապահովագրողի կողմից տրված փաստաթուղթ, որը հավաստում է ապահովագրության պայմանագրի գոյությունը և պարունակում է դրա պայմանները:
Ավելին
Ապահովագրական օբյեկտ
Ապահովագրական օբյեկտն ապահովագրման ենթակա գույքային և անձնական շահերն են:
Ավելին
Ապահովագրավճար
Ապահովագրական պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահովադրի կողմից ապահովագրողին վճարվելիք գումարն է:
Ավելին
Ապահովագրական պայմանագիր
Ապահովագրության պայմանագիրը կնքված գրավոր համաձայնություն է ապահովագրողի և ապահովադրի միջև, որը սահմանում է նրանց միջև հարաբերությունները ապահովագրության վերաբերյալ: Պայմանագրի ուժով է, որ ապահովադիրը պարտավորվում է վճարել ապահովագրավճար, իսկ պատահարի առաջացման դեպքում ապահովագրողը պարտավորվում է վճարել ապահովագրական հատուցում:
Ավելին
Ապահովագրող
Ապահովագրողը ապահովագրական ընկերությունն է, որ կազմակերպում է ապահովագրության գործընթացը: Համաձայն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի՝ Ապահովագրական ընկերությունը ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձն է:
Ավելին
Ապահովագրված անձ
Ապահովագրված անձն այն անձն է, որի համար կնքվում է ապահովագրական պայմանագիրը և որի հետ կապված ապահովագրական պատահարի առաջացումն է ապահովագրության պայմանագրի առարկան:
Ավելին
Ապահովադիր
Ապահովադիրը ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրական պայմանագիր կնքող անձն է:
Ավելին
ԱՊՊԱ
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն:
Ավելին
Առևտրային բանկ
Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորվող ֆինանսական կազմակերպություն է, որի նպատակը շահույթ ապահովելն է` ավանդներ ընդունելու և վարկեր տրամադրելու միջոցով: Բանկերը իրականացնում են նաև արտարժույթի փոխանակում, տրամադրում են անհատական պահատեղեր թանկարժեք իրերը և փաստաթղթերը ապահով տեղում պահելու համար, միջնորդում են արժեթղթեր գնելու և վաճառելու բրոքերային ծառայություններ և այլն:
Ավելին
Ավանդ
Այն գումարն է, որը ավանդատուն ներդնում է բանկում, իսկ բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը և պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով դրա դիմաց վճարել տոկոսներ:
Ավելին
Ավանդատու
Այն անձն է, որը ներդնում է ավանդ բանկում:
Ավելին
Արժույթ
Որևէ երկրի փողային միավոր, որը այդ երկրի տարածքում համարվում է օրինական վճարամիջոց:
Ավելին
Արտարժույթ
Այլ երկրի ազգային արժույթը:
Ավելին
Ավանդի պայմանագիր
Ավանդի պայմանագիրը կնքված գրավոր համաձայնություն է բանկի և ավանդատուի միջև, որով բանկը, ընդունելով ավանդատուից կամ ի օգուտ ավանդատուի մեկ այլ անձից ստացված ավանդը, պարտավորվում է ավանդատուին վերադարձնել ինչպես ավանդի գումարը, այնպես էլ պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով տոկոսներ վճարել դրա դիմաց:
Ավելին
Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ներդրված ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը` ավանդատուի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ավանդից ստացված տոկոսագումարները ներդրած ավանդի մայր գումարին ավելացնելու արդյունքում:
Ավելին
Արտոնյալ բաժնետոմս
Բաժնետոմս, որը նրա տիրոջը առաջնահերթ իրավունք է տալիս ստանալու հաստատագրված շահաբաժին (դիվիդենտ), սակայն միևնույն ժամանակ իրավունք չի տալիս մասնակցելու բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և ընկերության կառավարման կապակցությամբ որոշումներ կայացնել: Ի տարբերություն հասարակ բաժնետոմսերի, արտոնյալ բաժնետոմսերը ունեն պահանջների գերադասելի իրավունք: Հասարակ բաժնետոմսերի տերերը չեն կարող շահաբաժին ստանալ, քանի դեռ արտոնյալ բաժնետոմսերի շահաբաժինները լրիվ վճարված չեն:
Ավելին
Ազգային արժույթ
Տվյալ երկրի պաշտոնական վճարամիջոցն է, որը թողարկվում է տվյալ երկրի կենտրոնական/ազգային բանկի կողմից։
Ավելին
Ապահովագրական գումար
Ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է, որը վճարում է ապահովագրողը ապահովադրին կամ շահառուին ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում:
Ավելին
Արմենիան Քարդ (ArCa)

ՀՀ կենտրոնական բանկի և տաս առևտրային բանկերի կողմից հիմնադրված ընկերություն է, որը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները.
կանխիկի տրամադրում
ձեռք բերված ապրանքների կամ ստացված ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացում
կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացում բանկոմատներով
Էլեկտրոնային վճարումների իրականացում (ներառյալ կոմունալ վճարումները) իրականացում ինտերնտով
քարտային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում`
քարտից քարտ գումարների փոխանցում

Ավելին
Արժեթուղթ
Սահմանված ձևով և վավերապայմանների պահպանմամբ, գույքային իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ է: Արժեթուղթը իրավունք է տալիս այն տիրապետողին ստանալու կանոնավոր եկամուտ ներդրված կապիտալի կամ տրամադրված փոխառության դիմաց: Կամ՝ Արժեթուղթը ֆինանսական գործիք է, որը ներկայացնում է այն տիրապետողի սեփականությունը բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ կամ պարտատիրոջ իրավունքները պետական հատվածի կամ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ։
Ավելին
Արժեկտրոն
Կտրոն է, որը թույլ է տալիս ձեռք բերել ապրանքը կամ ծառայությունը որոշակի զեղչերով:
Ավելին
Բ
Բաժնետոմս
Արժեթուղթ, որը հավաստում է դրա տիրոջ (բաժնետիրոջ) կողմից բաժնետիրական ընկերությունից շահաբաժին ստանալու և/կամ ընկերության գործերի կառավարմանը մասնակցելու և դրա լուծարումից մաս ստանալու իրավունքը:
Ավելին
Բանկ
Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ:
Ավելին
Բանկային հաշիվ
Բանկում համապատասխան պայմանագրով հաճախորդի բացված հաշիվն է, որի միջոցով իրականցվում են գումարի մուտքագրումներ, փոխանցումներ, կանխիկացումներ և այլ ֆինանսական գործառնություններ:
Ավելին
Բանկոմատ
Բանկոմատը մի սարքավորում է, որով իրականացվում է փողի կանխիկացում և ծառայությունների դիմաց վճարումներ: Բանկոմատը հնարավորություն է տալիս վճարային քարտի միջոցով և PIN կոդի (անձնական ծածկագիր) ստուգմամբ կատարել հետևյալ գործառնությունները` • կանխիկի ստացում, • մնացորդի հարցում, • վճարումների կատարում (կոմունալ վճարումների կատարում, հեռախոսի կամ ինտերնետ քարտի լիցքավորում)։ Որոշ բանկերի բանկոմատների միջոցով հնարավոր է նաև` • կատարել փոխանցումներ, • տպել քաղվածք:
Ավելին
Բարդ տոկոս
Տոկոսային ցուցանիշ, որ յուրաքանչյուր անգամ հաշվարկվում է մայր գումարի և նախկինում հաշվարկված տոկոսների գումարի ամբողջության նկատմամբ: Օրինակ` եթե 1000 դրամ ավանդ ներդնեք 10%-ով, ապա 1-ին տարում կստանաք 100 դրամ, իսկ երկրորդ տարում` 1100 + 1100 x 10%=1210 դրամ, երրորդ տարում տոկոսագումարը կհաշվարկվի 1210 դրամի նկատմամբ և այդպես շարունակ:
Ավելին
Բարտեր
Առևտրի ձև, որը հիմնականում տեղի է ունենում ապրանքափոխանակության ձևով, այսինքն ապրանքի դիմաց վճարում կատարվում է մեկ այլ ապրանքի միջոցով:
Ավելին
Բիզնես վարկ
Բիզնես վարկերը տրամադրվում են անհատ ձեռնարկատերերին կամ իրավաբանական անձանց տնտեսական գործունեության իրականացման, այդ թվում նաև արտադրության կազմակերպման, առևտրի, ծառայությունների մատուցման, բիզնեսի ընդլայնման և զարգացման նպատակով:
Ավելին
Բնականոն գնաճ
Բնականոն գնաճը այն ցուցանիշն է, որը զերծ է գների շոկային (կարճաժամկետ և կտրուկ) տատանումներ ունեցող ապրանքների և ծառայությունների գնաճից:
Ավելին
Բոնուս-Մալուս
ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների համակարգ, որի համար հիմք է ընդունվում ապահովագրական և (կամ) վարորդական պատմությունը: Բոնուս-Մալուս համակարգը այն համակարգն է, որը գնահատում է վարորդի ռիսկայնությունը և շնորհում համապատասխան գործակից: Իսկ ապահովագրավճարը հաշվարկվում է (զեղչվում է կամ ավելացվում) ըստ այդ գործակիցների:
Ավելին
Բորսա (արժեթղթերի շուկա)
Ֆիզիկական կամ վիրտուալ տարածք, որտեղ բրոքերների, դիլերների և հավատարմագրային կառավարիչների միջոցով տեղի է ունենում արժեթղթերի և այլ ակտիվների (արժույթ, թանկարժեք մետաղներ, նավթ և այլն) առք և վաճառք:
Ավելին
Գ
Գին
ապրանքի կամ ծառայության այն գումարը, որը վաճառողը պահանջում է, իսկ գնորդը պատրաստ է վճարել:
Ավելին
Գնաճ
Տնտեսության մեջ գների ընդհանուր մակարդակի բարձրացումն է կամ դրամաշրջանառության գերհագեցումը դրամով, որը բերում է դրամական միավորի արժեզրկմանը, գնողունակության փոքրացմանը, հետևաբար և գների աճին:
Ավելին
Գործառնական լիզինգ
Գործառնական վարձակալությունը պայմանագիր է, որը սահմանում է ակտիվի` Վարձակալի կողմից ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը:
Ավելին
Գրավ
Միջոց, որով ապահովվում է գրավատուի կողմից գրավառուի նկատմամբ պարտավորությունների կատարումը:
Ավելին
Գրավառու
Այն անձն է, որի նկատմամբ գրավատուն ունի գրավով ապահովված պարտավորություն, այսինքն ում մոտ գրավատուն գրավ է դրել իր գույքը:
Ավելին
Գրավատու
Այն անձն է, ում գույքը գրավ է դրված:
Ավելին
Գրավատուն
Ֆինանսական կազմակերպություն, որը գրավի դիմաց կարճաժամկետ վարկեր է տրամադրում ֆիզիկական անձնաց:
Ավելին
Գնանկում
Գնաճի հակառակ երևույթն է, երբ ապրանքների և ծառայությունների գները նվազում են, արդյունքում աճում է սպառողների գնողունակությունը։ Արտահայտվում է բացասական թվով։ Տարբեր է դեզինֆլյացիայից, որը կենտրոնական բանկերի կողմից գնաճի տեմպը նվազեցնելու քաղաքականություն է։ Օրինակ՝ եթե անցյալ տարի գրանցվել է 4% գնաճ և այս տարի այն հասցրվում է 3%-ի։
Ավելին
Դ
Դեբետային քարտ
Դեբետային քարտը վճարային քարտի տեսակ է, որը նախատեսված է գործարքներ կատարելու համար քարտապանի կողմից իր հաշվի վրա մուտքագրված դրամական միջոցների սահմաններում:
Ավելին
Դեֆիցիտ
Այն մեծությունն է, որով ծախսերը գերազանցում են եկամուտներին:
Ավելին
Դիվերսիֆիկացիա
Ռիսկերը զսպելու նպատակով ֆինանսական ծառայություններից օգտվելու տարբերակված մոտեցման կիրառում: Օրինակ՝ խնայողությունների ներդնում ավանդի տեսքով, պարտատոմս գնելու տեսքով, տանը և այլն:
Ավելին
Դրամավարկային քաղաքականություն
Գների կայունության ապահովման նպատակով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակված, հաստատված և իրականացվող ծրագրեր:
Ավելին
Դրոշմանիշային վճար

Հատկացվում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին,
կազմում է ամսական 1,000 դրամ:

Ավելին
Ե
Եկամուտ
Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների ներհոսք (այն, ինչ վաստակում եք):
Ավելին
Եկամտաբերություն
Ներդրման դիմաց ստացվող ընդհանուր եկամտի տոկոսային արտահայտությունը:
Ավելին
Երաշխավոր
Երաշխավորողը այլ անձի փոխարեն պարտավորվում է պատասխանատվություն կրել այդ անձի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ մասնակի կատարելու դեպքում:
Ավելին
Երաշխիք
Ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կամ պետության կողմից ստանձնած պարտավորություն` վճարել երրորդ կողմի փոխարեն, այն դեպքում, երբ վերջինս ի վիճակի չի լինի կամ կհրաժարվի վճարել:
Ավելին
Եկամտային հարկ

Եկամտից պահվող գումար, որ գանձվում է պետական բյուջե:
Եկամտային հարկը հավասար է հարկվող եկամտի 21%-ին:
Ավելին՝ Հարկային օրենսգիրք:

Ավելին
Զ
Զեղչ
Ապրանքների և ծառայությունների սկզբնական գնի նվազեցում որոշակի տոկոսով:
Ավելին
Զեղծարարություն
Լայն հանրությանն ուղղված գործողություն, որի նպատակն է հափշտակել գումար՝ մեծամասամբ կորզելով և օգտագործելով անձնական և ֆինանսական տվյալներ:
Ավելին
Է
Էլեկտրոնային առևտուր (ինտերնետային, առցանց գնումներ)
Էլեկտրոնային միջոցներով (ինտերնետ կայքերի, էլեկտրոնային փոստի եւ այլն) կատարվող առք ու վաճառք:
Ավելին
Ը
Ընդհանրական թերթիկ
1 թերթից բաղկացած փաստաթուղթ, որը պարունակում է սպառողական վարկի տրամադրման հիմնական պայմանները՝ շուկայում առկա առաջարկները համեմատելու և արդյունավետ ընտրություն կատարելու նպատակով:
Ավելին
Ընթացիկ հաշիվ
Բանկային հաշիվ, որը հաշվետիրոջը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի օգտագործել այդ հաշվում առկա միջոցները:
Ավելին
Ժ
Ժամկետային ավանդ
Այս դեպքում ավանդային պայմանագիրը կնքվում է ավանդը որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պայմանով: Ժամկետային ավանդի դեպքում ավանդատուն կարող է վերցնել ներդրված գումարը մինչ ավանդային պայմանագիրը լրանալը, և բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը ամբողջությամբ: Սակայն տվյալ դեպքում հնարավոր է, որ բանկը ավանդատուին հատկացնի պայմանագրի կնքման պահին խոստացված տոկոսագումարների մի մասը կամ ընդհանրապես չվճարի տոկոսագումարներ:
Ավելին
Ի
Իրացվելիություն
Ցույց է տալիս, թե ինչքան արագ կարելի է ակտիվը վերածել կանխիկ փողի: Օրինակ` ինչքան արագ ոսկու ձուլակտորը կարելի է վաճառել:
Ավելին
Լ
Լիզինգ
Լիզինգը միջին կամ երկար ժամկետայնության ֆինանսական գործիք է, որն օգտագործվում է մեխանիզմների, սարքավորումների, ավտոմեքենաների և/կամ գույքի գնման նպատակով:
Ավելին
Լիզինգառու (վարձակալ)
Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որը ձեռնարկատիրական գործունեության համար ստանում է արտադրական միջոցներ լիզինգատուի հետ համաձայնեցված պայմաններով: Լիզինգառուն (վարձակալ) լիզինգի պայմանագրով սահմանված ժամկետում կանոնավոր վճարումներ է կատարում Լիզինգատուին` նախօրոք համաձայնեցված տոկոսադրույքով:
Ավելին
Լիզինգատու (վարձատու)
Լիզինգատուն(վարձատու) այն ֆինանսական հաստատությունն է, որը գնում է Լիզինգառուի կողմից ընտրված սարքավորումը և սահմանված ժամկետով տրամադրում այն վերջինիս:
Ավելին
Լողացող տոկոսադրույք
Բանկային տոկոսադրույք, որ կցվում է այլ բազիսային տոկոսադրույքի և փոփոխվում է` ելնելով բազիսային տոկոսադրույքի փոփոխություններից: Օրինակ` բանկերը կարող են սահմանել «Կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք +1%», ինչը նշանակում է, որ այն կփոփոխվի, եթե փոփոխվի ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը:
Ավելին
Լոմբարդային վարկ
Արագ իրացվելի գրավի դիմաց /ոսկու, դրամական միջոցների և այլն/ որոշակի անձնական նպատակների համար ֆիզիկական անձանց տրամադրվող սպառողական վարկեր են:
Ավելին
Ծ
Ծախս
Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք:
Ավելին
Կ
Կամավոր ապահովագրություն
Ապահովադրի կամավոր ցանկությամբ ապահովագրական ընկերության հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու միջոցով իրականացվող ապահովագրությունն է:
Ավելին
Կարիք
Այն, առանց որի Դուք չեք կարող ապրել: Լավ օրինակ է սնունդը: Դրա բացակայության դեպքում անձը կտուժի կա՛մ ֆիզիկապես, կա՛մ հոգեպես, կա՛մ 2-ը միաժամանակ: Օրինակ՝ առողջ ապրելակերպ ապահովելու համար բավարար սնունդը կլինի կարիք, իսկ շատ ավելին, ինչը պարտադիր չէ բոլորի համար, կդիտվի արդեն որպես ցանկություն: Ցանկություն՝ այն, ինչը կցանկանայիք ունենալ: Կյանքը կարող է շարունակվել նաև առանց դրա, բայց լավ կլիներ, եթե լիներ: Օրինակ կարող է լինել պաղպաղակը, կինո գնալը, ռեստորանում ճաշելը և այլն:
Ավելին
Կենտրոնական բանկ
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի միակ հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է: Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը Հայաuտանի Հանրապետությունում գների կայունությունն ապահովելն է: Իր հիմնական խնդիրն իրագործելու նպատակով Կենտրոնական բանկի գործառույթն է հանդիսանում գների կայունության ապահովմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկումը:
Ավելին
Կյանքի ապահովագրություն
Ապահովագրության տեսակ, որի դեպքում ապահովագրված անձի մահվանից հետո գումար է վճարվում նրա ժառանգներին:
Ավելին
Կուտակային կենսաթոշակ

Պարտադիր մասնակից են 1974թ-ից հետո ծնված պետական ծառայողներ, աշխատող անձինք (2018թ հուլիսից), 2014թ-ից հետո առաջին անգամ աշխատանքի անցնողները, անհատ ձեռնարկատերեր, նոտարներ: Կամավոր կարող են միանալ  բոլոր ցանկացողները: Ավելին՝ Կուտակային Կենսաթոշակների մասին օրենքում:

Ավելին
Կենսաթոշակային ֆոնդ
Կենսաթոշակային ֆոնդը ներդրումային ֆոնդ է, որտեղ կուտակվում են կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների գումարները եւ որի նպատակներից են այդ գումարներն արդյունավետ կառավարելը, մարդկանց կենսաթոշակն ապահովելը։
Ավելին
Հ
Հասարակ բաժնետոմս
Բաժնետոմս է, որը դրա տիրոջը իրավունք է տալիս ստանալ շահաբաժիններ, միայն արտոնյալ բաժնետիրոջը շահաբաժիններ վճարելուց հետո, սակայն հասարակ բաժնետերը իրավունք ունի մասնակցել բաժնետերերի ժողովին` վճռական ձայնի իրավունքով:
Ավելին
Հասույթ
Տվյալ ժամանակահատվածում բիզնեսի կողմից վաճառված ապրանքների և/կամ ծառայությունների ընդհանուր արժեքը:
Ավելին
Հաստատուն ծախսեր
Ծախսեր, որոնք չեն փոփոխվում արտադրության ծավալների փոփոխությունից: Օրինակ` անկախ նրանից, թե քանի հաճախորդ եք սպասարկել օրվա ընթացքում, բանկի տարածքի վարձակալության վճարը կմնա նույն գումարը:
Ավելին
Հավատարմագրային կառավարիչ
Անձ կամ կազմակերպություն, որ իր հայեցողությամբ կատարում է հաճախորդի ֆինանսական միջոցները արժեթղթերում և այլ ակտիվներում տեղաբաշխելու գործառույթ:
Ավելին
Հավատարմագրային կառավարում
Հավատարմագրային կառավարիչի կողմից իր հայեցողությամբ հաճախորդի ֆինանսական միջոցները արժեթղթերում և այլ ակտիվներում տեղաբաշխելու գործառույթ):
Ավելին
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
Կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներն են՝ կապված հարկային քաղաքականության և պետական ծախսերի փոփոխության հետ՝ տնտեսությունում լրիվ զբաղվածություն և բարձր տնտեսական աճ ապահովելու նպատակով:
Ավելին
Հարկեր
Վճարումներ են, որոնք պարտադիր կարգով վճարում են իրավական և ֆիզիկական անձինք, անհատները, ձեռնարկությունները, կազմակերպությունները և այլն՝ պետական ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով:
Ավելին
Հիփոթեքային վարկ
Տրամադրվում են տուն ձեռք բերելու, վերանորոգելու կամ կառուցապատելու համար` գրավադրելով այդ տունը կամ հողամասի կառուցապատման դեպքում` հողամասի կառուցապատման իրավունքը:
Ավելին
Համախառն ներքին արդյունք
Որոշակի ժամանակահատվածում տվյալ երկրում արտադրված պատրաստի ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքն է
Ավելին
Համախառն եկամուտ
Հաշվետու տարում հարկատուի բոլոր եկամուտների հանրագումարն է՝ անկախ դրանց ստացման աղբյուրներից: 
Ավելին
Հաշվի քաղվածք
Հաճախորդին տրամադրվող ամփոփաթերթ` իր կողմից բանկային հաշիվներով կատարվող գործարքների մասին:
Ավելին
Հաշվի օպերատորներ
Այն կառույցներն են, որոնց միջոցով կարող եք ընտրել ֆոնդ և կառավարիչ, ինչպես նաև հետագայում փոխել դրանք, հետևել կուտակումներին, ստանալ քաղվածք ցանկացած ժամանակահատվածի համար:
Ավելին
Մ
Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող գործողությունները և քաղաքականությունները, որոնք վերաբերում են ֆինանսական ամբողջ համակարգին և կրում են կանխազգուշացնող բնույթ, այսինքն՝ գործ ունենք ֆինանսական ռիսկերի հետ, որոնք պետք է զսպվեն այս քաղաքականության միջոցով:
Ավելին
Մուրհակ
Մուրհակը սահմանված ձև ունեցող գրավոր պարտավորություն է, որը նրա տիրոջը իրավունք է տալիս սահմանված ժամկետի լրանալուց հետո պահանջել մուրհակում նշված գումարի վճարումը:
Ավելին
Մայր գումար
Վարկով վերցրած գումարը՝ առանց տոկոսագումարների և այլ վճարների:
Ավելին
Ն
Ներդրում
Խնայողությունների օգտագործումը՝ ֆինանասական գործիքների միջոցով լրացուցիչ եկամուտ ստանալու նպատակով:
Ավելին
Ներդրումային բրոքեր
Ֆիզիկական անձ կամ կազմակերպություն, որ օգնում է հաճախորդներին գնել և վաճառել բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր` որպես վարձատրություն ստանալով կատարված գործարքից տոկոս, երբեմն նաև ֆիքսված գումար:
Ավելին
Շ
Շահաբաժին
Շահույթի բաշխումը բաժնետերերի միջև՝ իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակին համապատասխան:
Ավելին
Շահույթ
Տվյալ ժամանակահատվածում բիզնեսի ստացված հասույթի և կատարված ծախսերի տարբերությունը:
Ավելին
Ո
Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար (Ոչ պայմանական ֆրանշիզա)
Չհատուցվող գումարը կամ ֆրանշիզան ապահովագրական պայմանագրով սահմանված այն գումարն է, որի չափով ապահովադիրը մասնակցում է վնասի փոխհատուցմանը: Ոչ պայմանական չհատուցվող գումարի դեպքում անկախ վնասի չափից ապահովագրողը որոշակի մասով ազատվում է վնասի փոխհատուցումից:
Ավելին
Չ
Չեկ
Վճարային փաստաթուղթ, որը պարունակում է չեկ դուրսգրողի հրամանը իր բանկին վճարել չեկի վրա նշված գումարը այն անձին, ով կներկայացնի չեկը:
Ավելին
Պ
Պայմանական չհատուցվող գումար (Պայմանական ֆրանշիզա)
Չհատուցվող գումարը կամ ֆրանշիզան ապահովագրական պայմանագրով սահմանված այն գումարն է, որի չափով ապահովադիրը մասնակցում է վնասի փոխհատուցմանը: Պայմանական չհատուցվող գումարի դեպքում դեպքում ապահովագրողը ազատվում է վնասների հատուցման պարտականությունից, եթե այդ վնասը չի գերազանցում ապահովագրական պայմանագրով սահմանված չհատուցվող գումարի չափը, և պարտավոր է վճարել հատուցումն ամբողջությամբ, եթե դրա մեծությունը գերազանցում է չհատուցվող գումարի չափը:
Ավելին
Պարզ տոկոսադրույք
Տոկոսային ցուցանիշ, որ յուրաքանչյուր անգամ հաշվարկվում է սկզբնական գումարի նկատմամբ: Օրինակ` եթե 1000 դրամ ավանդ ներդնեք 10%-ով, ապա յուրաքանչյուր տարի կստանաք հաստատուն 100 դրամ:
Ավելին
Պարտադիր ապահովագրություն
Ապահովադրի կամքից անկախ` oրենքով սահմանված պահանջ է ապահովագրողի հետ ապահովագրության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ:
Ավելին
Պարտատոմս
Արժեթուղթ, որը հավաստում է դրա տիրապետողի իրավունքը՝ դրանում նախատեսված ժամկետում պարտատոմս թողարկած անձից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը կամ գույքային այլ համարժեք:
Ավելին
Պետական բյուջե
Տարեկան ֆինանսական փաստաթուղթ է, որն արտացոլում է կառավարության եկամուտներն ու ծախսերը ֆինանսական տարվա համար:
Ավելին
ՊԻՆ կոդ
Բանկի կողմից վճարային քարտի տրամադրման ժամանակ քարտատիրոջը տրամադրվող գաղտնի կոդ, որն անհրաժեշտ է մուտքագրել բանկոմատից կամ էլեկտրոնային տերմինալից գործառնություններ իրականացնելու ժամանակ: ՊԻՆ կոդը տրամադրվում է փակ ծրարի մեջ: Այն գաղտնի կոդ է, ենթակա չէ որևէ մեկին տրամադրման: Սովորաբար այն ունենում է 4 կամ 6 նիշ:
Ավելին
ՊՈՍ տերմինալ
Սարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս վճարային քարտի միջոցով կատարել անկանխիկ վճարումներ այն վայրերում, որտեղ տեղադրված են ՊՈՍ-Տերմինալներ: POS տերմինալները սարքավորումներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս` • վճարային քարտերի միջոցով առևտրի և սպասարկման կետերում վճարումներ կատարել` գնված ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց, • բանկերում POS տերմինալների միջոցով դրամ կանխիկացնել:
Ավելին
ՊԻՆ ծածկագիր
Գաղտնի կոդ, որն անհրաժեշտ է մուտքագրել որևիցե համակարգում ձեր անունից գործառնություններ կատարելու համար: Այն գաղտնի է, ենթակա չէ որևէ մեկին տրամադրման: 
Ավելին
Ս
Սնանկություն կամ սնանկացում
Պաշտոնական հայտարարություն` համաձայն որի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը ֆինանսապես ի վիճակի չէ վճարել իր ունեցած պարտքերը:
Ավելին
Սպառողական գների ինդեքս
ՀՀ-ում սպառողական ապրանքների գնաճը հաշվարկվում է սպառողական գների ինդեքսով (ՍԳԻ), որի հիմքում ընկած է 452 (2017 թվականի տվյալներով) ապրանքից և ծառայությունից բաղկացած սպառողական զամբյուղը։ Այս զամբյուղը կառուցվում է այնպես, որպեսզի հնարավորինս ճիշտ արտացոլի ՀՀ տնային տնտեսությունների (ընտանիքների) կողմից միջինում սպառվող ապրանքների և ծառայությունների ամբողջությունը։
Ավելին
Սպառողական զամբյուղ
Սպառողական զամբյուղը ներառում է 452 (2017 թվականի տվյալներով) անուն ապրանք և ծառայություն, որը կառուցված է այնպես, որ հնարավորինս ճիշտ արտացոլի ՀՀ տնային տնտեսությունների (ընտանիքների) կողմից միջինում սպառվող ապրանքների և ծառայությունների ամբողջությունը։
Ավելին
Սպառողական վարկ
Այն վարկերն են, որոնք տրամադրվում են ֆիզիկական անձ սպառողին՝ ապրանքներ ձեռք բերելու կամ այլ ծախսեր հոգալու համար: Սպառողական վարկերը տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով:
Ավելին
Վ
Վաճառող
Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որը, համաձայն լիզինգատուի հետ կնքած առքուվաճառքի պայմանագրի, պայմանավորված ժամկետում նրան է վաճառում լիզինգի առարկա հանդիսացող գույքը:
Ավելին
Վարկ
Վերադարձնելու և տոկոսներ վճարելու պայմանով տրամադրվող դրամական միջոցներ` ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների ձեռբքերումը ֆինանսավորելու համար: Վարկի դեպքում վարկատուն պարտավորվում է տրամադրել վարկառուին դրամական միջոցներ, իսկ վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել ստացված գումարը և դրա դիմաց վճարել տոկոսագումար (տոկոսներ):
Ավելին
Վարկային բյուրո
Վարկային բյուրոն (ԱՔՌԱ) մասնավոր կառույց է, որը օրենքով թույլատրված շրջանակում հավաքագրում, մշակում, պահպանում և տրամադրում է տեղեկատվություն անձանց ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ: Վարկային բյուրոյի ծառայությունները թույլ են տալիս վարկատուներին (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ) գնահատել Ձեր ռիսկայնությունը որպես վարկառու:
Ավելին
Վարկային գիծ
Ընթացիկ ծախսերի իրականացման համար բանկի կողմից տրամադրվող կարճաժամկետ վարկն է, որը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին ծախսել ավելի շատ գումար, քան առկա է իր բանկային հաշվի վրա:
Ավելին
Վարկային կազմակերպություն
Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է փոխառություններ և տրամադրում վարկեր:
Ավելին
Վարկային պատմություն
Անձի կողմից վերցրած վարկերի և դրանց մարումների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն, որ մշակվում և պահվում է բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից: Այս տեղեկությունը հետագայում նոր վարկեր տրամադրելիս օգտագործվում է հաճախորդի մասին կարծիք կազմելու համար:
Ավելին
Վարկային ռեգիստր
Սպառողների պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների շտեմարան, որը հիմնականում օգտագործվում է հետազոտական նպատակներով։
Ավելին
Վարկառու
Այն անձն է, ով ստանում է վարկ:
Ավելին
Վարկատու
Այն անձը, որը տրամադրում է վարկ: Վարկատու են բանկերը, վարկային կազմակերպությունները և գրավատները։
Ավելին
Վարկերի տեսակներ
Վարկերը ըստ նպատակայնության լինում են սպառողական, հիփոթեքային, գյուղատնտեսական, բիզնես։ Սպառողական վարկերը իրենց հերթին կարող են լինել ավտովարկ, ոսկու գրավով, ապառիկ, քարտային և այլ։
Ավելին
Վարկի ժամանակացույց
Այն ժամանակացույցը, որին պետք է հետևել, վարկը ժամանակին պատասխանատու ձևով վերադարձնելու համար։
Ավելին
Վարկունակություն
Պոտենցիալ վարկառուի ունակությունն է վարկը պատշաճ կերպով և ժամանակին մարելու:
Ավելին
Վարկային քարտ
Վճարային քարտի տեսակ է, որը նախատեսված է վճարային քարտեր թողարկող ֆինանսական կազմակերպության կողմից քարտապանի հաշվին վարկի ձևով տրամադրված գումարի սահմաններում քարտապանի կողմից գործառնություններ իրականացնելու համար` վարկային պայմանագրի պայմանների համաձայն:
Ավելին
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք
Կենտրոնական բանկի կողմից հաշվարկվող տոկոսադրույք է, որով Կենտրոնական բանկը վարկ է տալիս առևտրային բանկերին:
Ավելին
Վճարային քարտ
Անկանխիկ վճարումներ իրականացնելու նպատակով բանկի կողմից հաճախորդին տրամադրվող քարտ: Վճարային քարտը հնարավորություն է տալիս այն տիրապետողին իրականացնել մի շարք գործողություններ` 1.             կատարել վճարումներ առևտրի և սպասարկման կետերում ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց, 2.            ստանալ կանխիկ միջոցներ բանկի բաժանմունքներից և բանկոմատներից, 3.            բանկոմատների միջոցով կատարել կոմունալ վճարումներ, 4.            իրականացնել ինտերնետային առևտուր, 5.            կանխել դրամական միջոցների հավանական կորուստը և վտանգները (հրդեհից, ջրից, պատռվելուց, գողությունից…) և այլ։
Ավելին
Վնաս
Եկամուտների և ծախսերի տարբերությունը, երբ ծախսերը գերազանցում են եկամուտները:
Ավելին
Վիրտուալ քարտ
Առանց ֆիզիկական առկայության քարտ է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել դրամական փոխանցումներ, վճարումներ և ինտերնետային գնումներ
Ավելին
Տ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Բանկի (վարկային կազմակերպության) կողմից հայտարարվող այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում են վարկի դիմաց վճարվող տոկոսագումարները:
Ավելին
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը` ավանդատուի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարները կատարելու և ավանդից ստացված տոկոսագումարները ավանդատուի ներդրած ավանդի մայր գումարին ավելացնելու արդյունքում։
Ավելին
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը այն տոկոսադրույք է, որը ցույց է տալիս վարկի իրական արժեքը՝ հաշվի առնելով տոկոսավճարների կատարման հաճախականությունը և վարկի հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ տոկոսավճարները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր այլ ծախսերը:
Ավելին
Տոկոսագումար
Դրամական արտահայտությամբ այն գումարը, որը հավելյալ վճարվում է վարկի դիմաց, կամ ստացվում է ավանդի դիմաց։ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի կամ ավանդի անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։
Ավելին
Ց
Ցանկություն
Սպառողի ինչ-որ ապրանք կամ ծառայություն ձեռք բերելու մտադրություն, որը կարող է անհրաժեշտություն չլինել։
Ավելին
Ցպահանջ ավանդ
Այս դեպքում ավանդային պայմանագիրը կնքվում է ավանդն առաջին իսկ պահանջով վերադարձնելու պայմանով: Սա նշանակում է, որ եթե ավանդատուն ցանկանում է մինչ ավանդային պայմանգրի լրանալը ետ վերցնել ավանդի գումարը, բանկը պարտավորվում է ավանդի գումարը և ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները ամբողջությամբ վերադարձնել ավանդատուին:
Ավելին
Փ
Փոխառություն
Գործարք, համաձայն որի մի կողմը (փոխատուն), որպես սեփականություն տրամադրում է փող կամ գույք մյուս կողմին (փոխառուին), իսկ վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել միևնույն չափի փող կամ ստացված գույքին հավասար քանակի և որակի գույք, ինչպես նաև վճարել տոկոսներ, եթե այլ բան նախատեսված չէ փոխառության պայմանագրով:
Ավելին
Փող
Ակտիվի տեսակ, սովորաբար արժույթ, որ կարող է փոխանակվել ապրանքների և ծառայությունների դիմաց` հանդես գալով որպես վճարման միջոց:
Ավելին
Փոփոխուն ծախսեր
Ծախսեր, որոնք փոփոխվում են կախված արտադրության ծավալից: Օրինակ` եթե դուք օրվա ընթացքում քիչ հաճախորդներ սպասարկեք, քիչ աշխատողներ կվարձեք և աշխատավարձի ծախսերը քիչ կլինեն: Իսկ եթե հաճախորդների թիվը մեծանա, ապա պետք է սպասարկման բաժնում լրացուցիչ աշխատողներ վարձել և ավելացնել աշխատավարձի համար նախատեսված գումարները (այսինքն` ծախսերը կմեծանան):
Ավելին
Փոխարժեք
Մի արժույթի գնանշումն է այլ արժույթի նկատմամբ։ Գնանշումը կարող է կատարվել ուղիղ և անուղղակի։ Ուղիղ գնանշման դեպքում այլ երկրի արտարժույթի փոխարժեքն արտահայտվում է տվյալ երկրի արժույթի գնով, մեր երկրի օրինակով՝ 1 եվրո = XXX դրամ։ Անուղղակի գնանշման պարագայում ազգային արժույթի գինն է արտահայտված այլ երկրի արտարժույթի փոխարժեքով, օրինակ՝ 1 դրամ = XXX եվրո։
Ավելին
Ֆ
Ֆակտորինգ
Ֆինանսավորում դրամական պահանջի զիջման դիմաց: Ֆակտորինգի պայմանագրով ապրանքների և ծառայությունների վաճառողը զիջում է գնորդի նկատմամբ ունեցած դրամական պահանջը ֆինանսական կազմակերպությանը, իսկ ֆինանսական կազմակերպությունը պարտավորվում է վճարել դրամական միջոցներ վաճառողին, գնորդն էլ իր հերթին պարտավորվում է վճարումներ կատարել ֆինանսական կազմակերպությանը:
Ավելին
Ֆինանսական լիզինգ
Ֆինանսական վարձակալությունը պայմանագիր է, որը թույլ է տալիս վարձատուին պահպանել ակտիվի նկատմամբ սեփականության իրավունքը որպես սեփականատեր` սեփականության բոլոր ռիսկերը և հասույթները փոխանցելով վարձակալին:
Ավելին
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը բանիմաց և պրոֆեսիոնալ մասնագետներից բաղկացած կառույց է, որը կոչված է լուծելու ֆիզիկական անձանց և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև ծագած վեճերը` անվճար հիմունքներով և սեղմ ժամկետներում:
Ավելին
Ֆիքսված տոկոսադրույք
Տոկոսադրույքի տեսակ, որը չի կցվում որևէ այլ բազիսային տոկոսադրույքի և սովորաբար չի փոփոխվում պայմանագրի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում:
Ավելին
C
CVV կոդ
Վճարային քարտի դարձերեսին նշվող եռանիշ կոդ, որը թույլ է տալիս նույնականացնել քարտի տվյալները՝ օնլայն վճարումներ կատարելու ժամանակ:
Ավելին
Cashback
 Վճարային քարտի միջոցով կատարած գնումների արժեքի որոշակի տոկոսի չափով գումարի վերադարձ ձեր քարտային հաշվին:
Ավելին
Խ
ԽԽարդախություն
Կոնկրետ անձին ուղղված գործողություն՝ նրան ֆինանսապես վնասելու, գումար կորզելու նպատակով։
Ավելին
ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐ
Միացի՛ր մեր թիմին: Արա՛ բոլորիս համար, սովորի՛ր քեզ համար
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում