ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Արդյոք անվտանգ է բանկում ավանդ ներդնելը
Հեղինակ
Էլինա Բալոյան

01 Հուլիս 2018

Երբ բանկում Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: ավանդ եք ներդնում, դուք վստահում եք ձեր միջոցները բանկին: Հաճախ մարդիկ կարծում են, թե, վստահելով իրենց միջոցները բանկին, մեծացնում են դրանց կորստի հավանականությունը: Սակայն իրականում դա այդպես չէ. ավանդ ներդնելը ոչ միայն եկամտաբեր է, այլև ավելի անվտանգ, քան խնայողությունները տանը պահելը։ Տանը՝ «բարձի տակ», պահվող կանխիկ փողը կարող է վնասվել (օրինակ` բնակարանի հեղեղման կամ հրդեհի արդյունքում) կամ այն կարող են գողանալ, ինչպես նաև ժամանակի ընթացքում կարող է նվազել դրա գնողունակությունը` բնականոն գնաճի հետևանքով։
Մինչդեռ որպես ավանդ ներդրված փողն «աշխատում է» և ձեզ եկամուտ բերում տոկոսագումարի Դրամական արտահայտությամբ այն գումարը, որը հավելյալ վճարվում է վարկի դիմաց, կամ ստացվում է ավանդի դիմաց։ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի կամ ավանդի անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ տեսքով: Բացի դրանից, այն պաշտպանված է և դրա վերադարձը երաշխավորվում է օրենքով:

Չնայած բանկերի Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: սնանկանալու հնարավորությունն իսպառ բացառել չի կարելի, սակայն վստահ կարելի է ասել, որ այսօր Հայաստանում այն գործնականում զրոյական է: Վերջին տասներեք տարիների ընթացքում Հայաստանում գործող ոչ մի բանկ սնանկ չի ճանաչվել: Հնարավոր կորուստներն ու վնասները ծածկելու համար բանկերն ունեն հսկայական սեփական կապիտալ, բացի դրանից բանկերի գործունեությունը կարգավորվում և վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից:

Նույնիսկ վատթարագույն դեպքում, երբ բանկն Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: ի վիճակի չլինի վերադարձնել ձեր միջոցները, ձեր ավանդները երաշխավորվում են Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից և ենթակա են վերադարձման հիմնադրամի միջոցների հաշվին։

Ինչպես են ձեվավորվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի միջոցները

Բանկերը Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: պարբերաբար իրենց ներգրաված ավանդների ծավալից կախված հատկացումներ են կատարում հիմնադրամին, որպեսզի այնտեղ ցանկացած պահի առկա լինեն բավարար միջոցներ` որևէ բանկի (կամ բանկերի) սնանկացման դեպքում երաշխավորված ավանդները վերադարձնելու համար։

Բանկում ներդրված որ գումարներն են երաշխավորված, եվ ինչ չափերով։ 

Ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի ավանդները Այն գումարն է, որը ավանդատուն ներդնում է բանկում, իսկ բանկը պարտավորվում է վերադարձնել ներդրված գումարը և պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով դրա դիմաց վճարել տոկոսներ: և բանկային հաշիվները բանկում ներդրման պահից անմիջապես համարվում են երաշխավորված, ավանդատուի կողմից որևէ գործողություն կամ լրացուցիչ ծախս Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք: չի պահանջվում:

Երաշխավորվում են ՀՀ տարածքում գործող բոլոր բանկերում ներդրված ավանդները, ընդ որում` ոչ միայն բանկին տրամադրված ցպահանջ ավանդները Այս դեպքում ավանդային պայմանագիրը կնքվում է ավանդն առաջին իսկ պահանջով վերադարձնելու պայմանով: կամ ժամկետային ավանդները, Այս դեպքում ավանդային պայմանագիրը կնքվում է ավանդը որոշակի ժամկետի ավարտից հետո վերադարձնելու պայմանով: այլև բանկային հաշիվ Բանկում համապատասխան պայմանագրով հաճախորդի բացված հաշիվն է, որի միջոցով իրականցվում են գումարի մուտքագրումներ, փոխանցումներ, կանխիկացումներ և այլ ֆինանսական գործառնություններ: ների վրա գտնվող միջոցները, բանկի թողարկած անվանական արժեթղթերով ներգրավված միջոցները և այս բոլոր տեսակի դրամական միջոցների վրա հաշվարկված տոկոսագումարները: Դրամական արտահայտությամբ այն գումարը, որը հավելյալ վճարվում է վարկի դիմաց, կամ ստացվում է ավանդի դիմաց։ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի կամ ավանդի անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։
Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը` 5 մլն ՀՀ դրամ:

Հետևյալ օրինակի միջոցով դիտարկենք, թե որքան կլինեն փոխհատուցումները Ավանդների հատուցումը երաշխավորվող հիմնադրամի կողմից, եթե բանկը չկարողանա կատարել իր պարտավորությունները հաճախորդի նկատմամբ.

Հաճախորդի բանկում ունեցած գումարը.

Հատուցումը կկազմի

Ինչպե՞ս է որոշվում փոխհատուցման չափը

դրամով ավանդի դիմաց

արտարժույթով ավանդի դիմաց

15 մլն դրամ

10 մլն դրամ

X

Եթե դուք ունեք միայն դրամային ավանդ, ապա երաշխավորվում է ավանդը մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով:

11000$ (մոտ 5.2 մլն դրամ)

X

5 մլն դրամ

Եթե դուք ունեք միայն արտարժութային ավանդ, ապա ավանդը երաշխավորվում է մինչև 5 մլն ՀՀ դրամին համարժեք գումարի չափով:

10 մլն դրամ և 11000$ (մոտ 5.2 մլն դրամ)

10 մլն դրամ

X

Եթե դուք ունեք դրամային և արտարժութային ավանդներ, և դրամային ավանդի գումարը 5 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 10 մլն դրամով: Առավելագույն հատուցումը կկազմի 10 մլն դրամ։

4 մլն դրամ և 11000$ (մոտ 5.2 մլն դրամ)

4 մլն դրամ

1 մլն դրամ

Եթե դուք ունեք դրամային և արտարժութային ավանդներ, և դրամային ավանդի գումարը պակաս է 5 մլն դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը՝ 5 մլն դրամի և երաշխավորված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կկազմի 5 մլն դրամ։

ԻՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ՄԵԿ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՒՆԵՔ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՎԱՆԴՆԵՐՆույն բանկում ունեցած ձեր բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ դրամային ավանդ:
  • Նույն բանկում ունեցած ձեր բոլոր արտարժութային ավանդները` մեկ արտարժութային ավանդ: 
  • Եթե դուք ունեք ավանդներ Հայաստանի մի քանի բանկերում, Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: ապա ձեր ավանդները երաշխավորվում են յուրաքանչյուր բանկում առանձին-առանձին: 

Եթե դուք ունեք 20 միլիոն ՀՀ դրամ, որը ներդնում եք մեկ բանկում, ապա այն երաշխավորված կլինի միայն 10 միլիոն դրամի չափով:  Ուստի, ձեր գումարը ամբողջությամբ երաշխավորված լինելու համար բաշխի՛ք այն 2 կամ ավել մասերի և ներդրի՛ք տարբեր բանկերում:

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի գործունեությանը ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հիմնադրամի պաշտոնական կայքից www.adgf.am:
Նյութից օգտվելու դեպքում հղումը www.abcfinance.am պարտադիր է:
Նյութում ներկայացված է հեղինակի կարծիքը, որը կարող է տարբերավել ՀՀ ԿԲ պաշտոնական դիրքորոշումից:

Կիսվեք ձեր կարծիքով

Խնդրում ենք մինչև մեկնաբանելը ծանթանաք բլոգում մեկնաբանելու մեր կանոններին:
Ուղարկելով մեկնաբանությունը դուք հաստատում եք որ ծանոթացել և համաձայն եք դրանց:

YOUR_NAME_ERROR
Սխալ էլ․ հասցե
COMMENT_ERROR
Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում